1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

N.4547 τ.Α' ΦΕΚ 102 της 12-6-2018. Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ν.4186 τ.Α' ΦΕΚ 193 της 17-9-2013. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

Ν.3699 τ.Α' ΦΕΚ 199της 2-10-2008. Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ν.3528 τ.Α' ΦΕΚ 26 της 9-2-2007. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

Ν.3454 τ.Α' ΦΕΚ 75 της 7-4-2006. Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.

Ν.3500 τ.Α' ΦΕΚ 232 της 7-4-2006. Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις 

Ν.3094 τ.Α' ΦΕΚ 10 της 22-1-2003. Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις

Ν.2817 τ.Α' ΦΕΚ 78 της 14-3-2000. Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

Ν.1566 τ.Α' ΦΕΚ 167 της 30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Διαχείριση