1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Π.Δ.603 τ.Α' ΦΕΚ 117 της 21-9-1982. Οργάνωση και λειτουργία μονάδων ειδικής αγωγής.

Π.Δ.301 τ.Α' ΦΕΚ 208 της 29-8-96. Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής.

Π.Δ.200 τ.Α' ΦΕΚ 161 της 13-7-1998. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.

Π.Δ.201 τ.Α' ΦΕΚ 161 της 13-7-1998. Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

Π.Δ.409 τ.Α' ΦΕΚ 226 της 22-12-1994. Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.

Π.Δ.121 τ.Α' ΦΕΚ 75 της 18-4-1995. Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

Π.Δ.60 τ.Α' ΦΕΚ 65 της 30-3-2006. Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου

Π.Δ. 71 τ.Α' ΦΕΚ 85 της 24-04-2007. Αξιολόγηση των μαθητών της Α' τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου

Π.Δ.12 τ.Α' ΦΕΚ 22 της 13-2-2009. Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" (ΦΕΚ 65 Α')

Διαχείριση