1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

211076/ΓΔ4 ΦΕΚ 5614 τΒ' της 13-12-2018. Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.

28722/Γ2 ΦΕΚ 276 τΒ' της 16-03-2010. Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

23519/Γ2 ΦΕΚ 258 τΒ' της 15-03-2010. Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

76825/Γ6 τ.Β' ΦΕΚ 1375 της 3-8-2007. Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΔΑΥ και στις ΣΜΕΑ

28915/Γ6 τ.Β' ΦΕΚ 449 της 3-4-2007 . Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ)

27922/Γ6 τ.Β' ΦΕΚ 449 της 3-4-2007. Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

28911/Γ6 τ.Β' ΦΕΚ 449 της 3-4-2007. Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά.

Αριθ.Φ.353.1./324/105657/Δ1 τ.Β' ΦΕΚ 1340 της 16-10-2002. Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

Γ6/4494 τ.Β' ΦΕΚ 1503 της 8-11-2001. Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού.

108474/Γ6 ΦΕΚ 1356 τ.Β' της 21-10-2012Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι

120786/ΚΒ τ.Β' ΦΕΚ 1517 της 3-11-2005. Τροποποίηση της υπ'αριθμ.60043/ΚΒ/20.6.2003 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαχείριση